Uwaga:

Nasza strona korzysta z technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w Internecie. Administratorem danych osobowych jest Ecosy Polska sp. z o.o. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. AKCEPTUJĘ

Regulamin

Zawartość:

1. Postanowienia ramowe
2. Zasady korzystania z Platformy
3. Świadczenie usług ramach Platformy
4. Zamieszczanie treści w Platformie
5. Rejestracja Sprzedawców
6. Rejestracja Kupujących
7. Zasady prowadzenia sprzedaży i realizacji zamówień
8. Rozliczenia ze Sprzedawcami
9. Zasady dokonywania zakupów
10. Prawo odstąpienia od umowy
11. Procedura reklamacji 
12. Umowy z przedsiębiorcami
13. Odpowiedzialność i reklamacje związane korzystaniem z Platformy
14. Prawa własności intelektualnej
15. Ochrona danych osobowych i usuwanie kont Użytkowników
16. Pozasądowe rozwiązanie sporów
17. Wprowadzanie zmian w Regulaminie
18. Postanowienia końcowe

§1. Postanowienia ramowe

1. Przedstawiony Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Ecosy.pl oraz warunki sprzedaży produktów i dokonywania zakupów poprzez serwis internetowy Ecosy.pl będący platformą skupiającą wyselekcjonowane i zweryfikowane polskie marki, oraz producentów oferujących towary wytwarzane w sposób ekologiczny i etyczny. Właścicielem serwisu Ecosy.pl jest Ecosy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 55A/13, 02-384, KRS 0000863479, NIP 7010999546, REGON 387256722.

2. Przed skorzystaniem z Usługi Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności, a zarejestrowanie konta w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

3. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail:  kontakt@ecosy.pl

4. Terminy pojawiające się w treści regulaminu oznaczają:

a) Usługodawca – właściciel serwisu, Ecosy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 55A/13, 02-384, KRS 0000863479;

b) Użytkownik - każdy podmiot zarejestrowany w Platformie, np. Kupujący i Sprzedający;

c) Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika, zawierające jego dane oraz umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Platformy;

d) Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje lub zamierza dokonać sprzedaży Produktów poprzez Platformę;

e) Kupujący – Użytkownik Platformy, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu poprzez Platformę. Kupującym może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;

f) Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Konsumentami są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;

g) Usługa – pełen zakres świadczeń elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie, takich jak umożliwienie dostępu poprzez internetową sieć do platformy sprzedaży Produktów oraz organizację sprzedaży i zakupu w jej obrębie, poprzez między innymi procesowanie płatności, czy ekspozycję i promocję Produktów; 

h) Platforma – prowadzona przez Usługodawcę platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.ecosy.pl;

i) Strona internetowa – witryna pod adresem www.ecosy.pl wraz ze wszystkimi podstronami;

j) Produkt – towar, mogący być przedmiotem sprzedaży poprzez Platformę;

k) Zakup – transakcja zainicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia przez Internet, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym;

m) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z serwisu Ecosy.pl oraz warunki sprzedaży produktów i dokonywania zakupów poprzez serwis internetowy Ecosy.pl;

n) Pasaż - rodzaj usługi świadczonej przez serwis Przelewy24 na potrzeby rozliczania płatności internetowych.


§2. Zasady korzystania z platformy

1 Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

    a) wykorzystania funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z jej celem;|
    b) przestrzegania zasad prawa polskiego;
    c) przestrzegania zasad dobrych obyczajów;
    d) poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników;
    e) niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.

2. Oferty, zamieszczone w Platformie widoczne są dla wszystkich użytkowników sieci internet.

§3. Świadczenie usług w ramach Platformy

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników platformy różnego rodzaju usługi elektroniczne związane z zamieszczaniem ofert Produktów, umożliwianiem ich sprzedaży i katalogowana oraz rozliczaniem transakcji, na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług innych niż Usługa Newslettera zachodzi w chwili prawidłowej rejestracji w Platformie. Umowa pozostaje w mocy przez czas nieokreślony, a Użytkownik może ją wypowiedzieć  w każdym czasie poprzez usunięcie Konta Użytkownika w Platformie.

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług innych niż Usługa Newslettera oraz usług świadczonych jedynie na rzecz Sprzedawców, zachodzi w chwili dokonania zakupu bez wcześniejszej rejestracji w Platformie. Umowa pozostaje w mocy do chwili sfinalizowania transakcji zakupu dokonanego bez rejestracji.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter zachodzi w chwili prawidłowego zapisu do otrzymywania Newslettera w ramach Platformy. Umowa pozostaje w mocy przez czas nieokreślony, a Użytkownik może wypowiedzieć ją w każdym czasie poprzez naciśnięcie przycisku “Wypisz się” znajdującego się otrzymywanym przez niego Newsletterze. 

5. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie każdej z Usług bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. 

6. Za świadczenie niektórych Usług Usługodawca pobiera od Sprzedawców opłaty określone w Regulaminie lub w ramach korespondencji mailowej.

7. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Kupujących.


§4. Zamieszczanie treści w Platformie

1. Każdy Użytkownik zamieszczając treści (fotografie, grafiki, teksty, itp) w Platformie oświadcza, że:

    a) Posiada pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczoną w Platformie, oraz przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;
    b) Osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;
    c) Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.

2. Użytkownik zobowiązany jest w razie otrzymania takiego wezwania od Usługodawcy, w terminie 7 dni dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa we wcześniejszym ustępie.

3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji i usunięcia treści zamieszczanych przez Sprzedawcę bez podania przyczyny. Usługodawca uprawniony jest również do tłumaczenia treści na dowolny język.

5. Usługodawca posiada prawo do edycji i usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem.

6. Konto Użytkownika, poprzez które zamieszczane są nagminnie treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób, może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

7. Użytkownik umieszczając w Platformie treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z utworu oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji. Licencja uprawnia do wykonywania praw autorskich, w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Platformy i działalności Usługodawcy.

8. Użytkownik przyznaje Usługodawcy licencję na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:

    a) utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

    b) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;

    c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

    d) wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne;

    e) relacje i spoty telewizyjne, radiowe;

    f) publikacje w gazetach i czasopismach;

    g) rozpowszechnianie w Internecie, w Platformie, na portalach społecznościowych, w banerach na innych portalach, w newsletterze;

    h) udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.

9. Usługodawca ma prawo do wykorzystania loga, nazwy kont społecznościowych, firmy, opisów Produktów, zdjęć oraz filmów uwidaczniających Produkty oraz adresów stron internetowych Użytkowników w celu umieszczenia w Platformie, na Stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych z informacją, iż jest Użytkownikiem i korzysta z Platformy.


§5. Rejestracja Sprzedawców

1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiot działalności zakłada obrót Produktami, ma możliwość wysłania zgłoszenia wyrażającego chęć dołączenia do grona Sprzedawców. Powinna ona w tym celu wypełnić formularz dostępny na Stronie internetowej i przesłać go do Usługodawcy.

2. Platforma daje możliwość tworzenia indywidualnych Kont Sprzedawców.

3. Sprzedawcy rejestrowani są w dwóch etapach:

    a) Zgłoszenie chęci rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie Ecosy.pl;
    b) Rejestracji właściwej.

4. Rozpoczęcie korzystania z Usług wymaga spełnienia przez Sprzedającego następujących warunków niezbędnych, takich jak: 

    a) poprawna i pełna rejestracja Konta Sprzedającego w Serwisie Ecosy.pl, tj. podanie wszystkich danych oznaczonych w Serwisie Ecosy.pl jako obowiązkowe oraz danych potrzebnych do założenia konta w Pasażu;
    b) akceptacja treści Regulaminu i Regulaminu Serwisu;
    c) brak zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Sprzedającego dokonanej przez Usługodawcę;
    d) założenie darmowego subkonta w Pasażu w serwisie internetowym Przelewy24, dającego dostęp do panelu transakcyjnego umożliwiającego wypłatę środków pieniężnych zebranych z dokonanych przez Kupujących płatności internetowych. Usługodawca zapewnia Sprzedającemu dane dostępu do rejestracji w w/w Pasażu.

5. Akceptacja lub odrzucenie zgłoszenia odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia do Usługodawcy poprawnego zgłoszenia, a o finalnym rozstrzygnięciu Usługodawca informuje Sprzedawcę przy użyciu wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w formularzu.

6. Usługodawca ma prawo odrzucenia dokonanego zgłoszenia bez podania przyczyny. Podmiotowi, którego zgłoszenie zostało odrzucone nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.

7. Po akceptacji zgłoszenia, stworzone zostaje Konto i profil Sprzedawcy.

8. Zaakceptowany Sprzedawca otrzyma następnie wiadomość e-mail wraz z linkiem z danymi do swojego Konta Użytkownika na Platformie, a także prośbą o uzupełnienie brakujących danych, o których mowa poniżej oraz niezbędnych danych na temat produktów, które Sprzedawca planuje dystrybuować poprzez Platformę.

9. Po etapie akceptacji Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania rejestracji właściwej, rozumianej przez wypełnienie w odpowiednim formularzu na Stronie internetowej następujących danych: hasła, danych teleadresowych, numeru telefonu, danych do wysyłki/odbioru towaru, danych firmy, a także założenie subkonta w Pasażu. Profil Sprzedawcy dostępny będzie dla wszystkich użytkowników sieci internet, a zawarty w nim będzie opis marki Sprzedającego, logo oraz oferty sprzedaży Produktów, umieszczonych przez niego w Platformie.

10. Zgłoszenia, rejestracji Konta oraz innych działań w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Sprzedawcy, mogą dokonywać jedynie osoby uprawnione do jego reprezentacji, a osoba upoważniona do reprezentacji Sprzedawcy jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy w przypadku nastąpienia cofnięcia posiadanego upoważnienia do reprezentowania Sprzedawcy.

11. W przypadku nastąpienia zmiany jakichkolwiek danych podanych w procesie rejestracji na etapie korzystania z Platformy, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej lub poprzez kontakt z Administratorem platformy.

12. W obliczu nastąpienia zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Sprzedawcy, następcy prawni Sprzedawcy zobowiązani są poinformować Usługodawcę o zaistniałych okolicznościach.

13. Usługodawca posiada możliwość usunięcia Konta i Profilu Sprzedawcy lub cofnięcia jego aktywacji w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta i Profilu Sprzedawcy, Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy.


§6. Rejestracja Kupujących

1. Kupujący mogą dokonać w Platformie rejestracji kont indywidualnych.

2. Rejestracji dokonuje się wypełniając formularz rejestracyjny (w którym należy podać  m.in.: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe).

3. Po kompletnym i poprawnym wypełnieniu formularza Usługodawca wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail na adres podany w formularzu, zawierającą potwierdzenie jego rejestracji.

4. Rejestracji Konta i ewentualnych późniejszych działań w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą dokonywać jedynie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika.

5. Podawanie fikcyjnych danych w procesie rejestracji jest zabronione, a w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

6. W przypadku nastąpienia zmiany danych podanych przy rejestracji Konta w czasie dalszego korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, przy użyciu odpowiedniego formularza dostępnego na Stronie internetowej.

7. Dokonanie zakupu Produktu bez zarejestrowania Konta użytkownika także jest możliwe w ramach platformy, jednak może się ono wiązać z ograniczonym zestawem możliwych do wykorzystania funkcjonalności Platformy.


§7. Zasady prowadzenia sprzedaży i realizacji zamówień

1. Zarejestrowani i zaakceptowani Sprzedawcy mają prawo sprzedawać Produkty za pośrednictwem Platformy.

2. Sprzedawca potwierdza, że jest właścicielem oraz posiadaczem Produktów i jest zobowiązany do sprzedaży Produktów bez wad.

3. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za Produkty wobec Usługodawcy i Kupującego, w szczególności za ich dostępność, jakość i cenę.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do:

    a) zamieszczenia rzetelnego i szczegółowego opisu Produktu, który wystawia na sprzedaż, poprzez podanie w zależności od rodzaju wystawianego produktu jego wymiarów, wagi, koloru, surowców, z których Produkt jest wykonany, tekstury, czy stanu magazynowego oraz terminu wysyłki (liczba dni);

    b) zamieszczenia kilku fotografii dobrej jakości, prezentujących najważniejsze cechy Produktu, oraz obrazujących Produkt ze wszystkich stron, oraz dochowania należytej staranności, aby zdjęcia Produktów odzwierciedlały ich kolor, fakturę i stan.

    c) zamieszczenia finalnej ceny brutto wyrażonej w walucie PLN

    d) nie podwyższania ceny Produktu bez zgody Usługodawcy;

    e) przypisania Produktu do odpowiedniej kategorii produktowej (Usługodawca jest uprawniony do zmiany przyporządkowania do kategorii produktowej wskazanej przez Sprzedawcę w każdym czasie, bez podania przyczyny);

    f) wskazania co najmniej jednego sposobu doręczenia Produktu do Kupującego;

    g)aktualizacji stanu magazynowego oferowanych Produktów, by oferowane Produkty odzwierciedlały towary faktycznie dostępne u Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zamieszczający Produkty stanowiące wytwory autorskie, potwierdza, że jest autorem oferowanego Produktu lub ma pełne prawo do rozporządzania nim.

6. Sprzedawca ma możliwość oferować Produkty na sprzedaż w Platformie i jednocześnie w innych miejscach sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży. Jest on jednak zobowiązany do bieżącej aktualizacji zasobów Produktów sprzedawanych poprzez Platformę tak, aby oferta odzwierciedlała faktyczną dostępność Produktów. 

7. Cena Produktów oferowanych w ramach Platformy nie może być wyższa niż cena Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w innym miejscu sprzedaży.

8. Zabronione jest zawieranie opisach Produktów jakichkolwiek informacji, mających na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu Sprzedawcy i Kupujących, takich jak adres email, adres strony internetowej, profil w mediach społecznościowych, numer telefonu czy adres sklepu stacjonarnego, oraz przekazywania informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu z wyłączeniem Platformy.

9. Zmiana opisu wystawionego Produktu powinna być zgłoszona do Usługodawcy, który zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania modyfikacji bez podania przyczyny.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Sprzedawcę Produktów w każdym czasie i bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek Platformy. Z tytułu usunięcia Produktu Sprzedawcy nie przysługują wobec Usługodawcy żadne roszczenia.

11. Zabronione jest wystawienie w tej samej formie Produktu, który został już wcześniej usunięty przez Usługodawcę.

12. Od chwili zapłaty przez Kupującego za Produkt (tj. zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w Pasażu) liczony jest czas realizacji zamówienia.

13. Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania wysyłki zamówionego Produktu w terminie wskazanym w opisie Produktu, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o dokonaniu opłaty za zakupiony Produkt.

14. Termin wysyłki może ulec zmianie w przypadku kiedy Sprzedawca wyraźnie zaznaczył w ramach oferty, że termin wysyłki Produktu będzie dłuższy, jednakże Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich okolicznościach, mogących doprowadzić do opóźnienia wysyłki zamówienia.

15. Na prośbę Kupującego Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT lub rachunku i dołączenie go do przesyłki zawierającej Produkt.

16. Sprzedawca zobowiązany jest do przechowywania dowodów nadania przesyłek na wypadek konieczności złożenia reklamacji u doręczyciela.

17. Zabrania się Sprzedawcy dołączania do przesyłanych Produktów jakichkolwiek informacji, mających na celu zachęcenie Kupującego do bezpośredniego kontaktu.

18. Po dokonaniu wysyłki Produktu, Sprzedawca zobowiązany jest do potwierdzenia wysyłki Produktu poprzez swoje Konto w Platformie.

19. Sprzedawca zobowiązany jest do zapakowania i zabezpieczenia Produktu z należytą starannością i odpowiada za wszelkiego rodzaju uszkodzenia Produktu powstałe w transporcie przed wydaniem go Kupującemu.

20. Ze względu na fakt, iż Usługodawca może być stroną ewentualnych sporów lub postępowań reklamacyjnych z doręczycielem przesyłki, Sprzedawca zobowiązany jest w takim przypadku do dostarczenia Usługodawcy na jego pierwsze żądanie wszystkich dokumentów i dowodów niezbędnych do dochodzenia w/w roszczeń i reklamacji.

21.W przypadku niedoręczenia Kupującemu Produktu w terminie określonym w pkt. 13, w związku z jego uszkodzeniem lub zagubieniem w transporcie, Sprzedawca ma obowiązek dokonania zwrotu na rachunek bankowy Kupującego wszystkich kwot otrzymanych w związku z dokonanym przez niego zakupem, w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w punkcie 13. 


§8. Rozliczenia ze Sprzedawcami

1. Usługodawcy należna jest prowizja od sprzedaży, której wysokość każdorazowo ustalana jest pomiędzy Sprzedawcą i Usługodawcą w drodze wymiany wiadomości e-mail, co stanowi element umowy o treści określonej w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca nie pobiera prowizji od kosztu wysyłki Produktów do Kupującego.

3. Prawo do prowizji od sprzedaży obowiązuje od chwili, w której Kupujący wykona płatność za zakupiony Produkt.

4. Prowizja Usługodawcy odliczana jest z płatności dokonanych przez Kupujących poprzez system Przelewy24 automatycznie, w momencie odnotowania wpłaty przez Kupującego.

5. Sprzedawca w przypadku zakupu Produktu przez Kupującego w ramach Platformy otrzymuje na swoje konto w Pasażu wartość sprzedaży pomniejszoną o kwotę prowizji Usługodawcy.

6. Należną Sprzedawcy wartość stanowi suma cen brutto sprzedanych Produktów, pomniejszona o prowizję Usługodawcy oraz suma cen brutto przesyłek towarów do Kupującego związanych z daną transakcją.

7. Rozliczenie Usługodawcy może wymagać korekt z tytułu zwrotów lub reklamacji Produktów.

8. W chwili odstąpienia przez Kupującego od umowy kwota związana ze zwrotem Produktu do Kupującego (równa sumie ceny brutto zwracanego Produktu pomniejszonej o kwotę prowizji usługodawcy, oraz kosztu dostawy) zostanie potrącona z kwoty przysługującej Sprzedawcy do wypłaty w ramach jego konta w Pasażu Przelewy24.

9. W momencie uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną należna mu kwota zostanie potrącona z kwoty przysługującej Sprzedawcy do wypłaty w ramach jego konta w Pasażu Przelewy24.

10. W związku z dwom powyższymi zapisami Sprzedawca zobowiązany jest posiadać na koncie  w Pasażu środki pozwalające na uregulowanie należności związanych z ewentualnymi zwrotami i reklamacjami ze strony Kupujących. 

11. W przypadku gdy Sprzedawcy nie przysługuje w danym momencie wypłata środków zobowiązany jest on w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania w formie wiadomości e-mail do wypłaty kwoty związanej z uznaną reklamacją lub zwrotem Produktu (która to stanowi sumę ceny brutto Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu) na rachunek bankowy Kupującego.

12. Wypłata należności odbywa się poprzez przelew na konto bankowe Sprzedawcy, wskazane przez niego w trakcie zakładania konta na Pasażu.

13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty środków w wypadku zalegania przez Sprzedawcę z wysyłką zamówień. Wypłata zostanie w takim przypadku dokonana kiedy Sprzedawca wywiąże się ze swoich zobowiązań z danego okresu rozliczeniowego lub wyjaśni okoliczności.

14. Ewentualna prowizja związana z obsługą płatności przez pośrednika w przypadku gdy Kupujący kupił poprzez Platformę Produkt, który nie jest już dostępny u danego Sprzedawcy, pokrywana jest przez Sprzedawcę.  

15. Na wniosek Sprzedawcy Usługodawca wystawi fakturę VAT uwzględniającą prowizję pobraną w kończącym się okresie rozliczeniowym.

16. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku.

17. Sprzedawca akceptuje przedstawiony sposób dostarczenia faktur, a niniejsza akceptacja może być cofnięta poprzez dokonanie pisemnego zgłoszenia.


§9. Zasady dokonywania zakupów

  1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zakup Produktów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

  3. Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikami, w związku z czym z powyższego tytułu Użytkownikom nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Usługodawcy.

  4. Ceny podane w Platformie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w walucie PLN i nie obejmują kosztów przesyłki.

  5. W ramach umowy sprzedaży Sprzedający przenosi na Kupującego własność Produktu i zobowiązany jest do dostarczenia Produktu zgodnie z zamówieniem. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Produkt, kosztów przesyłki i do odbioru Produktu.

  6. Zakup dokonywany jest za pomocą Platformy z wykorzystaniem formularza zamówienia. Nie ma możliwości dokonania zakupów w serwisie przy użyciu poczty elektronicznej czy też drogą telefoniczną.

  7. W celu dokonania zakupu Kupujący:

    a) wybiera interesujący go Produkt
    b) wybiera właściwości Produktu (ilość, cena, wymiary, kolor itp.);
    c) klika przycisk „Do koszyka”;
    d) klika przycisk „Kasa”,  przekierowujący Kupującego na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu i łącznej cenie za Produkt wraz z podatkami i opłatami za jego przesyłkę;
    e) dokonuje wyboru sposobu dostawy każdego z Produktów w Koszyku;
    f) dokonuje opłaty zamówienia

8. Możliwy jest zakup produktów u różnych Sprzedawców w ramach jednego zamówienia, jednak opłaty za przesyłki naliczane są w takim przypadku osobno od każdego Sprzedającego.

9. Kupujący ma prawo wyboru adresu wysyłki dla zakupionych produktów podczas dokonywania każdego zakupu odrębnie za pośrednictwem formularza zakupu.

11. Wysyłka przedmiotów jest realizowana jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

12. Koszty przesyłki na wskazany adres określa Sprzedawca, pokrywa je Kupujący.

13. Kupujący jest zobowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia. Jest to równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Kupującego o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

13. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.

14. O zawarciu umowy Usługodawca informuje Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail. Szczegóły zamówienia dostępne są w panelu Sprzedawcy na Platformie.

15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

16. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

    a) Płatność szybkim e-przelewem poprzez system Przelewy24
    b) Płatność Blikiem poprzez system Przelewy24

17. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24. Zasady korzystania z systemu Przelewy24 są określone przez dostawcę w/w usługi płatności.

18. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty płatności w momencie zawarcia umowy, a termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku Usługodawcy.

19. Kupujący ma możliwość wyrażenia woli otrzymania od Sprzedawcy faktury VAT lub rachunku, które mogą zostać dołączone do wysyłanej przesyłki. Dokonuje tego poprzez zaznaczenie stosownej informacji w formularzu zamówienia.

20. Po dokonaniu zakupu przez Kupującego Usługodawca potwierdza przy użyciu wiadomości e-mail złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji.

21. Zabezpieczenie i udostępnienie szczegółów zawartej umowy następuje poprzez:

    a) udostępnienie niniejszego regulaminu na Stronie internetowej;
    b) utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Platformy;
    c) wysłanie Kupującemu wiadomości e-mail. 

22. Sprzedający posiadają możliwość odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub nie została uiszczona zapłata za towar w uzgodnionym terminie.

23. Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo wskazany w opisie oferowanego Produktu. Czas realizacji zamówień Produktów o dużym gabarycie czy nakładzie jest ustalany indywidualnie z Kupującym. 

24. Początek biegu terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności Kupującego na koncie Sprzedawcy w Pasażu Przelewy24.

25. Kupujący ma prawo wyboru adresu wysyłki dla zakupionych produktów podczas dokonywania każdego zakupu odrębnie za pośrednictwem formularza zakupu.

26. Koszty przesyłki na wskazany adres określa Sprzedawca, pokrywa je Kupujący.

27. Oferowane produkty są własnością Sprzedawców i pozostają w ich posiadaniu do momentu ich wydania lub przekazania Kupującemu.

28. Zabronione jest nakłanianie Sprzedawcy przez Kupującego do przeprowadzenia transakcji dotyczącej produktu poza Platformą.


§10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią uprawnienia wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy za pomocą formularza dostępnego w zakładce "Zwroty i reklamacje", dostępnej na stronie głównej, przesłanego na adres e-mail: kontakt@ecosy.pl.

3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia.

4. Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą mailową (na adres podany w Koncie użytkownika) przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oraz przekazania oświadczenia Kupującego do Sprzedawcy.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wiąże Sprzedawcę od momentu jego przekazania przez Usługodawcę.

6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7. Kupujący zobowiązany jest zwrócić zakupione towary w okresie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy i ponosi on koszty zwrotu (przesyłki) zakupionych produktów.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy produktu, zgodnie prawem polskim) Kupującemu w terminie 14 dni roboczych od dnia fizycznego otrzymania zwrotu produktu, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać zwrot płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwrotu Produktu.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów:

    a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

    b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

    c) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    f) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    g) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

12. W momencie skutecznego odstąpienia Kupującego od umowy, Usługodawcy nie przysługuje prowizja naliczona z tytułu sprzedaży zwracanego Produktu.

§11. Procedura Reklamacji 

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt wolnych od wad fizycznych i prawnych a odpowiedzialność za wady spoczywająca na Sprzedawcy wygasa po okresie 2 lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.

2. Przed upływem wskazanego terminu Kupujący ma prawo zgłosić Usługodawcy stwierdzenie wady wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@ecosy.pl, jednak nie jest on związany powyższym sposobem składania reklamacji i ma pełne prawo dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.

3. Kupujący nie posiada prawa dokonania reklamacji na podstawie cechy charakterystycznej Produktu, ujawnionej przez Sprzedawcę w opisie Produktu.

4. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno uwzględniać:

    a) imię i nazwisko lub firmę Kupującego;
    b) adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
    c) dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura);
    d) dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
    e) wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
    f) żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
    g) datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

 5. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca potwierdza jego wpływ i wzywa  Kupującego do dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, celem umożliwienia mu ustosunkowania się do reklamacji. Jednocześnie Usługodawca niezwłocznie przekazuje Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne.

6. Oświadczenie o zgłoszeniu reklamacji wiąże Sprzedawcę od momentu jego przekazania przez Usługodawcę lub Kupującego. 

7. Sprzedawca jest obowiązany do przekazania Usługodawcy informacji stanowiących ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, którego reklamacja dotyczy. Informacje te w szczególności powinny zawierać oświadczenie o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz ich uzasadnienie. 

8. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, towar powinien zostać odesłany na koszt Kupującego, wraz z opinią i uzasadnieniem co do niezasadności reklamacji. 

9. W przypadku nieustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia reklamowanego Produktu, uznaje się uwzględnienie reklamacji Kupującego i jego żądania przez Sprzedawcę. 

10. W przypadku uznania reklamacji Kupującego, Sprzedawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot naliczonej przez Usługodawcę prowizji z tytułu sprzedaży Produktu. 

11. Jeśli reklamacja Kupującego zostaje uznana za uzasadnioną, Sprzedawca zatrzymuje reklamowany Produkt. 

12. Sprzedawca obowiązany jest dokonać zwrotu środków (w tym kosztów dostawy Produktu) Kupującemu w terminie 5 dni roboczych od daty poinformowania Kupującego o uznaniu jego reklamacji za uzasadnioną  przy użyciu identycznego sposobu płatności, wykorzystanego przez Kupującego, poza przypadkiem w którym Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu należnych mu środków. 

13. Usługodawca nie pokrywa kosztów związanych ze zwrotem Produktu do Sprzedawcy w przypadku złożenia przez Kupującego reklamacji. Koszty te zobowiązany jest pokryć Sprzedawca.


§12. Umowy z przedsiębiorcami

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do umów zawieranych z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami, niebędącymi Konsumentami. 

2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania danego podmiotu, a zamówienia składane bez takiego upoważnienia skutkować mogą odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Kupujący będący przedsiębiorcą ma obowiązek sprawdzić dostarczoną mu przez przewoźnika przesyłkę, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, powinien on dochować wszelkich czynności mających na celu sprawdzenie ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.

4. Jeżeli przedsiębiorca nie sprawdził stanu towaru w czasie i w sposób przyjęty przy tego rodzaju produktach oraz nie poinformował Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, traci on prawo do rękojmi.

5. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


§13. Odpowiedzialność i reklamacje związane korzystaniem z Platformy

1. Usługodawca zobowiązany jest podjąć wszelkie działania mające na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy przez Sprzedawców i Kupujących.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

    a) działania podejmowane przez Użytkowników;
    b) jakość i legalność Produktów oferowanych przez Sprzedawców;
    c) niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy;
    d) prawdziwość, wiarygodność i dokładność danych wprowadzonych przez Użytkowników podczas korzystania z Platformy;
    e) przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy;
    f) jakość, rodzaj i właściwości Produktów sprzedawanych przez Sprzedawców;
    g) skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
    h) szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu, utratę danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej, straty o charakterze majątkowym, wynikające w szczególności z: - niemożności korzystania z Platformy, - korzystania z Platformy, - braku dostępu do Platformy, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Platformie, - błędu w funkcjonowaniu Platformy, - nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych, - oddziaływania osób trzecich, - usunięcia Konta. - innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty i naruszenia były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące rezultatem działań osób trzecich, które dostały się do Platformy przy użyciu poprawnych danych (login i hasło) jakiegokolwiek Użytkownika. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu. 

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia działania systemu będące skutkiem problemów technicznych w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniu, wykorzystywanym przez Użytkownika, czy awarii sieci Internet, siły wyższej lub bezprawnej ingerencji osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy. 

6. Wymienione ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, będącego Konsumentem jedynie w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego  za poprawną realizację transakcji sprzedaży i dostawy Produktu oraz zwalnia w danym zakresie Usługodawcę z odpowiedzialności w tej kwestii. Ponosi on także odpowiedzialność za treść oferty dotyczącej Produktu i jest zobowiązany do realizacji sprzedaży Produktu w pełni odpowiadającego treści oferty Produktu. 

8. W przypadku poinformowania o dostępie do Platformy nieuprawnionej osoby Usługodawca wykona odpowiednie działania celem zabezpieczenia danych. 

9. Usługodawca dokonywał będzie tworzenia kopii zapasowych danych umieszczonych na Platformie, celem zmniejszenia ryzyka utraty danych za sprawą działań osób nieuprawnionych oraz awarii i błędów w funkcjonowaniu oprogramowania. 

10. Usługodawca ma możliwość ingerencji w Konto Użytkownika celem eliminacji nieprawidłowości w działaniu Platformy, zakłóceń w działaniu Konta lub celem wprowadzenia ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi. 

11. Usługodawca ma możliwość wprowadzania zmian w Usłudze i Platformie, w ramach prac nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do wprowadzania modyfikacji w funkcjonalnościach Platformy. 

12. W razie wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia Użytkownikom dostępu do serwisu Platformy i Usługi.

 13. Wszelkiego rodzaju błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i komunikaty o działaniu Platformy i Strony internetowej, jak i naruszenia Regulaminu powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: kontakt@ecosy.pl 

14. Każdy Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. 

15. Reklamacja powinna być dostarczona w wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@ecosy.pl i zawierać krótki opis zaistniałej nieprawidłowości, aby dać Usługodawcy możliwość rozpoznania problemu i jego naprawę. 

16. Usługodawca dokona rozpatrzenia reklamacji na przestrzeni 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania i poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia drogą mailową lub listowną.


§14. Prawa własności intelektualnej

1. Materiały dostępne w Platformie i na Stronie internetowej, w tym elementy grafiki, znaki towarowe oraz inne informacje, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub Użytkowników. 

2. Elementy te stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i korzystają w związku z tym z ustawowej ochrony prawnej.

3. Pobieranie lub używanie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu a także powszechnie obowiązującego prawa, jak również interesów Usługodawcy i Użytkowników, przy czym zabrania się modyfikować i tworzyć kopii elementów Strony internetowej i Platformy.

4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Platformą ecosy.pl, mające na celu wprowadzenie odbiorców w błąd i sprawiające wrażenie związku z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


§15. Ochrona danych osobowych i usuwanie kont Użytkowników

1. Dane Użytkowników w ramach Platformy wykorzystane są jedynie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się powstrzymać od ujawniania ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

2. Dane udostępnione przez Sprzedawców w Ofertach dostępne są wszystkim  użytkownikom sieci Internet.

3. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Platformie.

4. Użytkownik ma prawo i możliwość usunięcia swojego Konta oraz zawartych w jego ramach danych w każdym czasie. Aby tego dokonać Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Usługodawcy stosowną prośbę w formie elektronicznej lub na piśmie.

5. Usługodawca ma prawo nie wyrazić zgody na usunięcie Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował należności wobec Usługodawcy lub innego Użytkownika oraz w przypadku kiedy naruszył on niniejszy Regulamin, lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika zostanie dokonane w terminie 14 dni od dnia poprawnego zakończenia ostatniej transakcji, której Użytkownik był Stroną.

7. Usługodawca ma prawo usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W razie usunięcia Konta Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Usługodawcy, związane z tym faktem, a w przypadku kiedy konto Użytkownika usunięte zostanie za sprawą decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie ma prawa dokonać powtórnej rejestracji w Platformie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


§16. Pozasądowe rozwiązanie sporów

1.Celem rozwiązania sporów zaistniałych w związku z korzystaniem z Usług poprzez Platformę, Konsument ma prawo skorzystania ze wsparcia następujących instytucji i środków takich jak:

    a) wykorzystanie stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
    b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
    c) zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

 2. Szersze informacje na temat możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępnych procedurach możliwe są do uzyskania  są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§17. Wprowadzanie zmian w Regulaminie

1. Usługodawcy przysługuje prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, jedynie z istotnych powodów, a przede wszystkim za sprawą zmian w przepisach obowiązującego prawa lub technicznych i organizacyjnych zmiany w sposobie realizacji Usług, oraz w razie zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. 

2. Wyżej opisane zmiany nie mają wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy pomiędzy Użytkownikami.

3. O nastąpieniu i treści zmian Usługodawca poinformuje Użytkowników zanim zostaną one wprowadzone. 

4. Informacja o wprowadzonych zmianach będzie przekazana Użytkownikom na adres e-mail podany podczas rejestracji do Platformy.

5. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien on usunąć Konto w Platformie w sposób wskazany na Stronie internetowej.

6. W razie niepodjęcia przez Użytkownika opisanych wyżej działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zaczynają one obowiązywać Użytkownika tak, jakby zaakceptował je w trybie określonym w niniejszym paragrafie.


§18. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. 

3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

4. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2021 roku